FA 280

Línia estratègica
Metodologies i avaluació competencials i inclusives.

Destinataris

Centres admesos al programa PROA+ durant el curs 2022-2023 i que compten amb l’activitat palanca A101Avaluació de barreres que s’indiquen a continuació: CEIP Mestre Lluís AndreuCEIP Sant Ferran de ses Roques

Requisits

Docents dels centres següents: CEIP Mestre Lluís Andreu i CEIP Sant Ferran de ses Roques

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.  2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

Implementar procediments que facilitin la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge en lapràctica docent i en els processos d’organització i funcionament del centre, a partir d’eines específiques i d’acord ambels principis del DUA.

Conèixer les barreres i els factors que actuen com a limitadors de l’èxit de tot l’alumnat.

Identificar i impulsar els facilitadors que promouen l’aprenentatge de tot l’alumnat.

Promoure la sensibilització del professorat en la deteció de barreres per a la presència, la participació i l’aprenentatge,i l’adopció d’acords per disminuir-les des de l’enfocament DUA.

Continguts

Procediments de treball que faciliten la detecció de barreres i l’adopció de pràctiques inclusives segons els principis del DUA.

Barreres i factors limitadors de l’èxit de l’alumnat.

Facilitadors de l’aprenentatge des d’una perspectiva inclusiva.

Eines per a la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge.

Metodologia

La formació proporcionarà les bases teòriques i pràctiques per a la detecció de barreres a la presència, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat per a l’adopció de procediments per reduir-les, partint de l’anàlisi de la situació del centre i de la reflexió compartida.

Transferència

Elaboració d’una proposta per donar a conèixer al claustre les eines de detecció de barreres i per implicar-lo enl’adopció de mecanismes compartits per reduir-les.

Lloc CEP Formentera

Horari

Dia 14 de novembre, de 18 a 20h. Dia 15 de novembre, de 16 a 19h. Dia 10 i 11 de gener, de 16 a 19.30h.

Dia 16 i 17 de gener, de 16 a 19h.

Dia 25 de gener i 13 de febrer de 16 a 18.30h.

Claustre pedagògic per presentar la proposta.

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 24 d’octubre a dia 8 de novembre de 2022 de la manera següent:

1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.

2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.

3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 14 de novembre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 9 a dia 14 de novembre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, dia 14 de novembre de 2022, fins que s’ocupin les places lliures.

7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 14 de novembre de 2022.

IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho a les coordinadores, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.

Avaluació i certificació

Per obtenir avaluació positiva i la posterior certificació, els participants hauran de:

1.Assistir a un mínim del 85% de les sessions, tenint en compte que l’assistència a la darrera sessió és obligatòria. 2.Participar de manera activa en el desenvolupament de les sessions. 3.Lliurar la proposta de trasllat al claustre dins els terminis establerts.

Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correuelectrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.

Coordinació i informació

Neus Massanet i Rosa Martí

Formadores

Dra. Begoña de la Iglesia Mayol

És psicopedagoga, doctora en Ciències de l’Educació i Màster en Serveis i Programes per a l’atenció a les persones amb discapacitat. Actualment, imparteix docència els graus de Mestre d’Educació Primària i de Pedagogia, així com també en el Màster d’Educació Inclusiva i en el Màster de Formació de Professorat. Per a transferir el coneixement científic a la pràctica educativa, dedica part de la seva tasca a la formació en centres, amb els claustres de professorat que sol·liciten formació en aspectes específics com són els processos d’adquisició i les dificultats en la lectura, escriptura i les matemàtiques. Com a membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID) duu a terme projectes d’investigació competitius centrats en donar resposta a les necessitats que presenta l’alumnat amb situacions de desavantatge. Concretament, els seus principals temes de recerca i de docència son: l’educació inclusiva; les dificultats d’aprenentatge, la pedagogia hospitalària i la música i art per a atendre la diversitat. Té reconegut un tram d’investigació (sexenni) i quatre trams de docència (quinquennis). És autora de diversos articles internacionals indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, articles i congressos nacionals i internacionals.

Dra. Maria Dolors Forteza Forteza

Llicenciada en Pedagogia Terapèutica (1982) i Doctora en Psicopedagogia (1998) per la Universitat de les Illes Balears. Inicia la seva trajectòria docent i investigadora a la UIB al 1990. Ha impartit docència als estudis de Mestre, Pedagogia, Psicopedagogia i de Doctorat, i actualment al Grau d’Educació Primària al qual és també tutora de pràctiques i de Treball de Fi de Grau. Es codirectora i professora del Màster oficial interuniversitari en Educació Inclusiva des del curs 2009-10. És membre del Grup de Recerca d’Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) i col·laboradora al Grups de Recerca de Salut Global i Desenvolupament Humà Sostenible (SG_DHS). Ha participat en diverses investigacions finançades en torn a la discapacitat, l’atenció a la diversitat a l’educació primària i secundària, la qualitat de vida dels infants amb malalties cròniques a l’escola i les competències del professorat a Europa; i en Projectes de Cooperació Universitària al Desenvolupament a Guatemala, Etiòpia, Nicaragua i Perú. En l’àmbit de la gestió ha assumit diferents càrrecs entre els quals destaquen el de vicedegana dels estudis de Mestre i degana de la Facultat d’Educació (2000-2010), i vicerectora de Docència des de 2013. I és responsable de l’organització de les ajudes i atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport per a l’accés a la universitat.

Dra. Joana Llabrés Ferrer

Doctora en Educació per la Universitat de les Illes Balears (UIB), Màster en Educació Inclusiva, Mestra Especialista en Educació especial i Diplomada en Educació Social. Fa de mestra en un Centre d’ Educació Infantil i Primària i col·labora com a professora associada del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB. Imparteix docència en el Grau d’Educació Primària i en el Mòdul d’Educació Inclusiva del Màster en Investigació i Intervenció Psico-Educativa. Participa de projectes d’investigació del Grup de Recerca Educació Inclusiva i Diversitat de la UIB (GREID). El principal camp de treball i de recerca és l’educació inclusiva.