FA 283

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Docents de totes les etapes.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Conèixer el protocol d’actuació en primers auxilis, Conèixer les diferents situacions d’urgència i emergència.
Impulsar l’educació de la salut per prevenir accidents i afavorir l’atenció a la diversitat.
Posar en pràctica les tècniques d’intervenció en cas d’accidents als centres educatius.
Continguts
Primers auxilis, urgències i emergències: actuacions a seguir segons el cas.
Promoció de la salut i d’atenció a la diversitat.
Tipologia d’accidents.
Situacions de malestar més freqüents.
Alimentació saludable.
Metodologia
Formació teòrico-pràctica que combina exposició i treball en grup mitjançant l’anàlisi i la pràctica docent.
Transferència
Elaboració d’un decàleg per donar a conèixer al claustre els procediments i tècniques de primers auxilis.
S’elaborarà i s’exposarà durant la formació.
Lloc
Centre de Professorat de Formentera
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 21 de febrer a dia 1 de març de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 6 de març de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 2 a dia 6 de març
de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini
implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 6 de març de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 6 de març de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
obligatòria del 85% més la presentació de la transferència a l’última sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formador
Onofre Antonio Sáez Avilés, Infermer Especialista en Familiar i Comunitària a l’Hospital de Formentera. Instructor nacional de RCP Bàsica i maneig de DESA del pla nacional de RCP. Responsable de EpS de la ZBS de Formentera. Responsable de la Consulta Jove a ZBS Formentera. Referent de Cooreducasalut a Formentera.

Maria Victoria Sánchez Marín de Robles, Infermera de pediatria de l’Hospital de Formentera. Màster en nutrició humana i dietètica. Màster oficial de prevenció de riscos laborals.