FiC 275

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Destinataris
Docents de l’Escola Sa Mirada i de l’Escoleta de Sant Ferran de ses Roques.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Dissenyar, transferir i avaluar diferents situacions d’aprenentatge.
Concretar les situacions d’aprenentatge des d’una perspectiva DUA en la programació.
Repensar qualitativament diversos espais de les escoletes.
Conèixer altres centres d’EIP de Mallorca.
Continguts
Les situacions d’aprenentatge.
El DUA.
Observació i documentació de les propostes educatives.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre les situacions d’aprenentatge.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
En finalitzar la formació es lliurarà un document de la proposta didàctica.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió en claustre pedagògic i lliurar-ho amb
imatges i/o vídeos que documentin la tasca abans del claustre pedagògic a través del workspace.
Horari
20 octubre, de 14.30h-17.30h, 10 novembre, de 14.30-16h, 24 novembre, de 14.30-16h, 15 desembre, de
14.30-17.30h, 19 gener, de 14.30-16h, 16 febrer, de 14.30-16h, 16 març, de 14.30-17.30h, 20 abril, de 14.30-16h i 11
maig, de 14.30-16h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 21 de setembre a dia 16 d’octubre de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 19 d’octubre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 17 a dia 19
d’octubre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals:
https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id=
394563.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadora
Maria Antònia Riera Jaume
Doctora en Pedagogia per la UIV. Ha impartit docència als Estudis de Grau d’Educació Infantil en matèries relacionades
amb Metodologia d’observació, Documentació i Intervenció educativa a l’etapa d’Educació Infantil. Responsable del
Grup de Recerca Investigació en Primera Infància de la UIB (GIPI). Directora del Màster oficial de la UIB: Primera
infància, perpectives i línies d’intervenció. Les recerques i publicacions estan relacionades amb el disseny,
implementació i avaluació de programes de suport a la parentalitat en la primera infància; Innovació educativa i
bones pràctiques a l’etapa d’Educació Infantil.