FiC 277

Línia estratègica
PQ 2024 5 Competències lingüístiques
Destinataris
Docents dels centres educatius de Formentera
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Conscienciar envers l’ús lingüístic de la llengua catalana.
Planificar estratègies d’immersió lingüística.
Gestionar accions per promoure l’ús de la llengua a tota la comunitat educativa.
Coordinar l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana entre les diferents etapes.
Continguts
Conscienciació envers l’ús de la llengua catalana.
Estratègies per a la immersió lingüística.
Accions per promoure l’ús de la llengua a la comunitat educativa.
Coordinació entre etapes pel que fa a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes.
Aquestes estaran relacionades amb experiències de normalització lingüística i l’aplicació de projectes lingüístics als
centres.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
En finalitzar la formació es lliurarà un document de la proposta didàctica.
Transferència
Durant la fase de transferència es portarà a terme a l’aula l’avaluació formativa d’una tasca dissenyada amb les
característiques que es determini al llarg de la formació, incidint sobretot en la qualitat del retorn formatiu.
A l’última sessió s’avaluarà aquest procés.
L’entorn de treball de la transferència serà el workspace.
Horari
Dia 3 de novembre, dia 12 i 26 de gener, dia 9 i 23 de febrer, dia 9 i 21 de març i dia 27 d’abril, de
16h a 18h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 6 a dia 20 d’octubre de 2022 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 26 d’octubre de 2022. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 21 a dia 26
d’octubre de 2022 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals:
https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id=
394563.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí

Formadors

Montserrat Fons Esteve
Mestra i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Ha format part de l’equip de
mestres del centre Estel-Guinardó de Barcelona, ​​on ha dut a terme tasques de gestió i docència. La
seva experiència docent se centra especialment en l’ensenyament de la lectura i l’escriptura a Educació Infantil i als
primers cursos de Primària. Des de 1980 ha participat i participa en activitats de formació permanent per a mestres
en el marc de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, i en conferències, cursos, assessoraments i
seminaris organitzats per diferents col·lectius nacionals i internacionals. Des del 2003 és professora titular del
Departament d’Educació Lingüística i Literària de la Universitat de Barcelona i forma part del grup de recerca PLURAL
Combina la seva activitat investigadora amb la docència en assignatures de Didàctica de la llengua i la literatura al
Grau de Mestre d’Educació Infantil. És autora de materials didàctics per ensenyar a llegir i a escriure i articles i
capítols de llibres relacionats amb l’alfabetització inicial, el plurilingüisme i la formació de mestres. Destaquen la
coordinació del blog Aprendre a llegir i escriure i el llibre: Llegir i escriure per viure.
Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l’escola.


Juli Palou Sangrà
Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona i en l’actualitat és professor titular de la Facultat
d’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha obtingut els Premi de Pedagogia Rosa Sensat i Alexandre Galí. La seva
tesi doctoral va obtenir un premi extraordinari de la UB. Coordina del màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i
la Literatura de la UB. Professor convidat a la Universitat Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i a la
Universitat de Santiago de Xile (USACH). Ha impartit màsters a l’Equador i a la República Dominicana. Ha col·laborat i
col·labora en molts cursos de formació de mestres. Ha publicat diversos llibres i articles sobre l’educació amb el seu
company Jaume Cela. Orienta les seves investigacions cap a l’estudi del paper que exerceixen les creences en els
processos de formació del professorat. Amb els membres del grup PLURAL ha publicat articles i llibres que tracten
sobre l’ensenyament de les llengües en processos plurilingües.