FeC 285- L’avaluació i les eines de comunicació al CEIP El Pilar

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives

Competències digitals

Àrea 4: MRCDD_22_4_1_B1_1. Utilitza de manera autònoma les plataformes digitals d’avaluació proporcionades per la A. E. oels titulars del centre. MRCDD_22_4_1_B1_2. Diversifica les tècniques, els mitjans i els instruments d’avaluació de l’aprenentatge del seu alumnat i de la seva pràctica docent emprant, de manera autònoma, les tecnologies digitals del centre. MRCDD_22_4_1_B1_3. Aplica de manera autònoma els protocols de seguretat i protecció de dades personals del centre en els processos d’avaluació. MRCDD_22_4_2_B1_1. Utilitza les tecnologies digitals proporcionades per la A. E. o els titulars del centre per a obtenir,importar/exportar, emmagatzemar, tractar, visualitzar i interpretar les dades relacionades amb l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge. MRCDD_22_4_2_B1_2. Selecciona les dades que poden ser rellevants per a avaluar un procés d’ensenyament oaprenentatge concret emprant les tecnologies digitals del centre. MRCDD_22_4_2_B1_3. Aplica de manera autònoma els protocols de protecció de dades i de seguretat del centre per als tractaments de dades vinculades als processos d’avaluació. MRCDD_22_4_3_B1_1. Empra de manera autònoma criteris pedagògics, didàctics, tècnics, ètics i de matèria per aprendre decisions sobre l’orientació dels processos d’ensenyament i aprenentatge fundades en les dades obtingudes mitjançant l’ús de les tecnologies digitals en els diferents processos d’avaluació. MRCDD_22_4_3_B1_2. Comunica al centre, a l’equip docent i de suport, a l’alumnat i a les seves famílies, segons sigui procedent, els resultats dels diferents processos d’avaluació a través de les tecnologies digitals seguint els protocols establerts per la A. E. o pels titulars del centre. MRCDD_22_4_3_B1_3. Aplica els protocols de protecció de dades personals i seguretat establerts per la A. E. i pel centre en l’ús de les tecnologies digitals per al tractament dels informes relatius a l’avaluació.

Destinataris

Docents del CEIP El Pilar.

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre: 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS. 2. L’ordre d’inscripció.

Objectius

 • Conèixer les estratègies d’avaluació.
 • Analitzar les evidències d’aprenentatge.
 • Conèixer totes les possibilitats que ens dona el Gestib.
 • Fer partícips les famílies amb els aprenentatge del seus infants.

Continguts

 • Les estratègies d’avaluació.
 • Analítiques i evidències d’aprenentatge.
 • Quadern del professorat (Gestib).
 • Retroacció famílies.

Metodologia

Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per arribar a decisions conjuntes sobre l’avaluació i les eines de comunicació. Es comptaran dues hores de treball individual per elaborar la documentació corresponent a la formació per poder lliurar la transferència. Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents.

Transferència

A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran de dur a terme bones pràctiques i transferir-les al funcionament del centre durant la formació. Aquestes s’hauran de compartir entre els assistents de forma presencial en claustre pedagògic a l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a través del workspace.

Lloc

CEIP El Pilar

Horari

2 i 16 d’octubre ponent de 15.30h a 18.30h. 9 i 30 d’octubre, 13, 27 de novembre i 11 de desembre de 15.30h a 18h

Inscripció

Podeu fer la inscripció de dia 18 a dia 25 de setembre de 2023 de la manera següent:

 1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
 2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar la inscripció i la llista d’espera.
 3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 d’octubre de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 26 de setembre a dia 1 d’octubre de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
 5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per estricte ordre de preferència, de dia 30 de setembre a dia 1 d’octubre de 2023, fins que s’ocupin les places lliures. La llista definitiva de participants es publicarà dia 2 d’octubre de 2023.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el següent tractament de dades personals: https://intranet.caib.es/sites/formaciodelprofessorat/ca/inscripcio/archivopub.do?ctrl=MCRST10345ZI394563&id= 394563.


Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases dela formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el procés d’avaluació de la mateixa. Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última sessió. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.


Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí

Formadora

Lorena Alemany Cañamás

Llicenciada en Matemàtiques. Professora de matemàtiques de l’IES Marc Ferrer. Apassionada de les noves tecnologies i membre de la Comissió TIC de l’IES Marc Ferrer (Formentera) des de setembre de 2006. Formadora TIC-TAC en cursos per docents, alumnat i famílies als centres de Primària i Secundària de Formentera.