Com puc cuidar la meva veu? CEP de Formentera

7501 – Com puc cuidar la meva veu?

CEP de Formentera

Organitza Servei de Prevenció de Riscs Laborals per al Personal Docent
Àmbit Eivissa i Formentera Àrea Totes Tipus d´estudi Presencial
Durada 10h. Places 20 Modalitat Formació per àmbits
Des de 10/05/23 Fins 18/05/23 Horari 10, 11, 17 i 18 de maig de 16h a 18’30h.
Lloc CEP de Formentera Localitat SANT FRANCESC DE FORMENTERA
Línia estratègica PQ 2024 2 Convivència i benestar físic i emocional
Objectius Adquirir els coneixements teòrics bàsics sobre la veu per tal d’afermar-ne la pràctica. Prendre consciència de la respiració natural per millorar la coordinació fonorespiratòria adaptant-se a les necessitats comunicatives. Prendre consciència de l’actitud corporal. Utilitzar els ressonadors de manera òptima: to, intensitat, timbre, articulació, melodia i ritme. Reconèixer i diferenciar els elements constitutius del llenguatge oral. Aprendre a tenir cura de la veu.
Continguts Treball respiratori: La consciència de la respiració natural; La respiració adaptada a les necessitats comunicatives; La coordinació fonorespiratòria. Treball postural: La consciència corporal. Els canvis en el to muscular implicats en la veu (tensió, relaxació i eutonia); L’actitud corporal comunicativa i la seva incidència en el gest vocal; Tècniques de relaxació. Treball vocal: Particularitats de la veu (to, intensitat, timbre, melodia i ritme); La utilització òptima dels ressonadors; L’articulació. L’escolta activa. Cura de la veu.
Metodologia La formació serà presencial (10h) amb explicacions teòriques i exercicis pràctics.
Transferència Aplicació dels coneixements adquirits durant la formació a la pràctica docent.
Avaluació Assistència obligatòria al 100% de la formació. Participació activa a les activitats proposades. Emplenar el qüestionari d’avaluació al finalitzar la formació.
Destinataris Tots els nivells
Requisits DESTINATARIS: Docents d’educació infantil, primària i secundària o de règim especial de centres públics de Formentera que no hagin realitzat aquesta formació en altres convocatòries. CRITERIS DE SELECCIÓ: Per ordre d’inscripció.
Data inscripció Des de 01/04/23 Fins 23/04/23  
Data confirmació Des de 28/04/23 Fins 08/05/23  
Data renúncia Des de 01/04/23 Fins 23/04/23  
Data publicació llistes   27/04/23