Kit digital a l’aula del Futur de Formentera

Línia estratègica
PQ 2024 6 Competències STEAM i competència digital
Competències digitals
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 1 Accessibilitat i inclusió. Nivell A2. Desc. 1. Selecciona i utilitza, en entorns
controlats o amb assessorament, opcions bàsiques d’accessibilitat amb la tecnologia present en el centre.
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 1 Accessibilitat i inclusió. Nivell A2. Desc. 2. Coneix els protocols i mesures
per a reduir la bretxa digital adoptats en el centre i/o per la A. E. i els aplica amb la guia d’altres docents.
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 2 Atenció a les diferències personals en l’aprenentatge. Nivell A2. Desc. 1.
Coneix els recursos digitals disponibles en el centre i els utilitza amb ajuda per a atendre les necessitats personals
d’aprenentatge de l’alumnat aplicant un repertori variat d’estratègies seguint criteris ètics i pedagògics.
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 3 Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge. Nivell A2.
Desc. 1. Aplica, amb suport i en funció del context, de les característiques concretes de l’alumnat, de l’objectiu
d’aprenentatge i dels recursos digitals disponibles en el centre, les tecnologies digitals perquè el seu alumnat
desenvolupi operacions cognitives complexes i competències transversals en l’aprenentatge d’una matèria o àrea
concreta.
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 3 Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge. Nivell A2.
Desc. 2. Selecciona amb ajuda d’altres docents, d’entre les tecnologies digitals disponibles en el centre, aquelles que
poden ser emprades per l’alumnat en la seva àrea o matèria de forma progressivament autònoma.
Àrea 5. Apoderament de l’alumnat. Comp. 3 Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge. Nivell A2.
Desc. 3. Empra, de forma guiada, les tecnologies digitals del centre per a incentivar la motivació i compromís actiu
del seu alumnat amb els objectius d’aprenentatge de l’àrea o matèria.
Destinataris
Docents dels centres educatius de Formentera.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:

 1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
 2. L’ordre d’inscripció.
  Objectius
  Conèixer el funcionament de la motivació en les persones per aplicar-ho a l’aula.
  Proporcionar estratègies per autoregular les emocions.
  Desenvolupar el pensament creatiu i lúdic a l’aula.
  Adquirir els indicadors d’assoliment de les competències de l’àrea 5 amb el nivell A2 del Marc de referència de la
  competència digital docent. BOE 16 de maig de 2022

Continguts
Estudi Chroma i Kit digital Integració del Kit digital i els elements de les aules digitals.
Introducció a l’edició de vídeo i audio digital.
Conceptes bàsics.
Iniciació a la robòtica educativa amb Micro:bit.
Programació per blocs.
Aula del futur: implementació d’una activitat de robòtica educativa emprant els kits digitals.
Metodologia
La formació serà presencial (8h) amb explicacions teòriques i exercicis pràctics.
Cal portar un dispositiu mòbil, portàtil o tauleta.
Transferència
Aplicació dels coneixements adquirits durant la formació a la pràctica docent.
Lloc
Aula del Futur del CEP de Formentera
Horari
Dia 8 i 9 de maig de 16h a 20h. Més una hora de tranferència.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 28 d’abril a dia 4 de maig de 2023 de la manera següent:

 • Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
  podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
  Sol·licitud cursos i seleccionau CEP IBSTEAM.
 • Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
  formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
  centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
  la inscripció i la llista d’espera.
 • La llista d’admesos provisional es publicarà dia 5 de maig de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
  aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
  seleccionant CEP IBSTEAM. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
 • Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència dia 5 de maig de 2023 a
  l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà
  la pèrdua de plaça.
 • La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
 • Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
  estricte ordre de preferència, dia 1 de gener de 2018, fins que s’ocupin les places lliures.
 • La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de gener de 2018.
  IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
  coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
  faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
  següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
  Avaluació i certificació
  Serà condició necessària per a la certificació, la participació continuada i activa amb assistència obligatòria al 85 %
  de la fase presencial i realitzar totes les tasques obligatòries dins els terminis establerts i obtenir una qualificació
  positiva en totes elles.
  Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
  En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
  Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació alservei organitzador, si s’escau.

 • Coordinació i informació: Llàtzer Viedma llatzerviedma@ibsteam.cat

Formador:  Xim Mollà