FeC 282

Línia estratègica
Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Destinataris
Docents de l’IES Marc Ferrer.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. Docents de 2n d’ESO, 4t d’ESO i 2n Batxillerat.
3. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Dissenyar, transferir i avaluar diferents situacions d’aprenentatge.
Analitzar els elements metodològics que impliquen les SA: aprenentatge basat en reptes, DUA, avaluació formativa i
formadora.
Continguts
Les situacions d’aprenentatge: elements de la normativa aplicable.
Fonaments metodològics de les SA: aprenentatge basat en reptes, DUA, avaluació formativa i formadora.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre les situacions d’aprenentatge.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
En finalitzar la formació es lliurarà un document de la proposta didàctica.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió en claustre pedagògic i lliurar-ho amb
imatges i/o vídeos que documentin la tasca abans del claustre pedagògic a través del workspace.

Lloc
IES Marc Ferrer
Horari
1, 8, 15, i 22 de febrer, 8 i 15 de març, de 16 a 18.30h. Dia 6 de febrer, de 16 a 19h.
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 9 a dia 25 de gener de 2023 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 1 de febrer de 2023. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 26 de gener a dia 1
de febrer de 2023 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de febrer de 2023, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 1 de febrer de 2023.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa. Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació
de la transferència a l’última sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment us enviarem un correu
electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud. Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal,
apartat Formació dels docents, Activitats internes. Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada. Us podeu posar
en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment. Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de
l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formador
Dr. Antoni Salvà Salvà
Dr. en Química i professor del departament de Química de la UIB. També a la UIB imparteix docència al grau de
Química i al Màster de formació del professorat. Ha estat director de l’IES Alboïra i durant sis anys a l’IES Binissalem.
Formador de nombroses activitats sobre les TAC, sobre el desenvolupament i actualització de la funció directiva i
sobre les metodologies i avaluació competencials. Actualment fa feina al Servei d’Ordenació Educativa de la Direcció
General de Planificació i Ordenació i Centres com assessor tècnic docent.