FA 302 Jocs rítmics i harmònics

Línia estratègica
PQ 2024 7 Actualització tècnica i/o de col·lectius específics
Destinataris
Tot el professorat.
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Aprendre a treballar el ritme i l’harmonia amb diferents elements.
Conèixer la musicalitat de les paraules.
Usar el llenguatge com a mitjà de desenvolupament musical.
Emprar el cos per produir sons.
Continguts
El ritme i l’harmonia.
La musicalitat de les paraules.
Possibilitats d’emprar el propi cos per produir sons.
Les possibilitats mecànico-melòdiques dels instruments musicals.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes.
Aquestes estaran relacionades amb aprendre a treballar el ritme i l’harmonia amb diferents elements.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents i lliurar-ho a través del workspace, amb imatges i/o vídeos que documentin
la tasca.
Lloc
Centre de Professorat de Formentera
Horari
25 i 26 de març de 16h a 20h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 4 a dia 19 de març de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 25 de març de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 20 a dia 25 de
març de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, de dia 23 a dia 25 de març de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 25 de març de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formador
Oriol Ferré Puntos
Formador en educació musical, professor de música i inventor
Titulat superior en Jazz i Música Moderna a l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) i diplomat pel San Francisco Orff Schulwerk Certification
Program, imparteix cursos dirigits a professors de música i persones
interessades en l’educació musical. És professor de música de l’EMM Miquel
Blanch de Castellbisbal i creador de la col·lecció de materials didàctics
Harmony-Games.