Normativa

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s’ aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024

Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears

Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l’organització i el funcionament dels centres de professorat per al curs 20202021

Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 d’abril de 2021 de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual s’estableixen els centres que constitueixen la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears i la seva tipologia

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears

Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 8 de setembre de 2020 per la qual s’adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat durant el primer trimestre del curs 2020/2021 amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l’evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears

Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de setembre de 2019, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

Resolució de la directora general de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de març de 2019, per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat