FiC 315- Estratègies matemàtiques per a l’aprenentatge actiu a infantil i primària

Línia estratègica
PQ 2428 3 Competència comunicativa-plurilingüe i la competència matemàtica
Destinataris
Docents d’educació infantil i primària dels centres de Formentera
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Facilitar una transició suau i coherent de l’alumnat de primària a secundària en l’àrea de matemàtiques, garantint que
els coneixements adquirits es construeixin de manera progressiva i sense llacunes.
Enfortir les competències bàsiques de l’alumnat en processos i sentits matemàtics, com ara el raonament lògic, la
resolució de problemes, el pensament crític i la comprensió conceptual, la comprensió de nombres i operacions,
patrons i relacions, mesures, geometria i anàlisi de dades.
Desenvolupar i compartir materials didàctics que suportin l’ensenyament i l’aprenentatge dels processos i sentits
matemàtics, assegurant que siguin adequats per a les diferents etapes educatives.
Continguts
Els processos matemàtics bàsics.
Els sentits matemàtics essencials.
Estratègies de resolució de problemes.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes sobre el treball dels processos i sentits matemàtics.
Es comptaran dues hores de treball individual per elaborar la documentació corresponent a la formació per poder
lliurar la transferència.
Durant la formació es compartirà la documentació entre els assistents i amb l’alumnat per portar endavant les
situacions d’aprenentatge.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents hauran
de realitzar les situacions d’aprenentatge i transferir-les a l’aula durant la formació, aquesta s’haurà de compartir entre els assistents de forma presencial l’última sessió i lliurar-ho amb imatges i/o vídeos que documentin la tasca a
través del workspace.
Lloc
Centre de professorat de Formentera
Horari
16 i 17 de setembre de 16h a 19.30h, 26 de setembre 17 d’octubre, 14 i 28 de novembre i 30 de gener de 16.30h a
18.30h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 1 a dia 12 de setembre de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 16 de setembre de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos
cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 13 a dia 16 de
setembre de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins
aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 13 de setembre de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 16 de setembre de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa en les diferents fases de
la formació, portar a terme amb correcció les tasques encomanades, fer la transferència i participar activament en el
procés d’avaluació de la mateixa.
Per certificar s’ha d’assistir el 85% de la formació, a més de realitzar la presentació de la transferència a l’última
sessió.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadors

Dr. Daniel Ruiz Aguilera
Professor de didàctica de les matemàtiques de la UIB, on fa classes al Grau d’Educació Primària, al Grau de
Matemàtiques i al Màster en Formació del Professorat. Dirigeix el curs de postgrau “Expert Universitari en
Matemàtiques de l’Educació Primària” de la UIB. És el president de la Societat Balear de Matemàtiques i coordinador
del projecte “Estímul del Talent Matemàtic – ESTALMAT” a les Illes Balears.
M Àngels Portilla Rueda
Mestra d’educació infantil i primària del CEIP Son Anglada de Palma, del que n’és la directora. Fa formació en
matemàtiques per a l’educació primària i és professora del postgrau “Expert Universitari en Matemàtiques de
l’Educació Primària” de la UIB. Ha format part del grup de formació LOMLOE de la Conselleria. Membre de la Junta
Directiva de la Societat Balear de Matemàtiques, ha participat com a ponent i conferenciant en nombrosos
congressos en educació matemàtica. Dirigeix la secció “Diario de Experiencias Matemáticas” de la revista SUMA. És la
vicepresidenta de l’Associació de Directors d’Infantil i Primària de Mallorca, ADIPMA.