305-L’autisme: orientacions i estratègies educatives (tarda)

Línia estratègica
PQ 2024 1 Metodologies i avaluació competencials i inclusives
Destinataris
Tots els docents
Criteris de selecció
Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre:
1. L’ordre de preferència que figura a l’apartat de DESTINATARIS.
2. L’ordre d’inscripció.
Objectius
Conèixer les manifestacions del trastorn de l’espectre autista (TEA).
Orientar l’aprenentatge de l’alumnat TEA amb els aspectes relacionats amb el desenvolupament de les habilitats
sociocomunicatives.
Entendre com processa la informació l’alumnat TEA.
Aplicar estratègies inclusives per a l’alumnat TEA.
Continguts
El trastorn de l’espectre autista i les habilitats sociocomunicatives.
Processament de la informació d’alumnat amb TEA.
Estratègies per donar una resposta educativa inclusiva.
Metodologia
Es combinarà la introducció de nous conceptes teòrics amb la reflexió pedagògica de les pràctiques i vivències per
arribar a decisions conjuntes.
Aquestes estaran relacionades amb l’alumnat TEA.
Una part fonamental és l’aplicabilitat al centre de les propostes pràctiques sorgides de la reflexió i els casos pràctics
plantejats.
En finalitzar la formació es compartirà un document de la proposta didàctica en una sessió virtual.
Transferència
A partir de les reflexions teòrico-pràctiques de manera conjunta i les necessitats reals de l’equip, els docents
experimentaran les diferents eines amb el seu alumnat.
Els assistents hauran d’anar realitzant la proposta d’aplicació i transferència a l’aula durant la formació, aquesta
s’haurà de compartir entre els assistents i lliurar-ho a través del workspace, amb imatges i/o vídeos que documentin
la tasca.
Lloc
Centre de professorat de Formentera
Horari
6 i 7 de maig de 16h a 20h i 27 de maig de 16h a 18h
Inscripció
Podeu fer la inscripció de dia 15 a dia 29 d’abril de 2024 de la manera següent:
1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d’usuari, no
podrà accedir al Portal del Personal. Al menú principal de l’esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau
Sol·licitud cursos i seleccionau CEP DE FORMENTERA.
2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l’apartat INSCRIU-TE de l’activitat i emplenau tots els camps del
formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d’acord amb la vostra situació actual si s’escau, especialment el
centre de destinació, el correu electrònic i el telèfon (millor un mòbil) ja que seran les dades de contacte per gestionar
la inscripció i la llista d’espera.
3. La llista d’admesos provisional es publicarà dia 30 d’abril de 2024. Podreu consultar si heu estat admesos cercant
aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l’esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos
seleccionant CEP DE FORMENTERA. La llista d’espera, si s’escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.
4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 30 d’abril a dia 6 de
maig de 2024 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest
termini implicarà la pèrdua de plaça.
5. La llista d’admesos s’actualitza automàticament en confirmar la inscripció.
6. Si les places no s’han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d’espera per
estricte ordre de preferència, dia 1 de maig de 2024, fins que s’ocupin les places lliures.
7. La llista definitiva de participants es publicarà dia 6 de maig de 2024.
IMPORTANT: Una vegada confirmada l’assistència, si una persona no pot assistir a la formació ha de notificar-ho al
coordinador, per correu electrònic, abans de l’inici de l’activitat. En cas contrari, les sol·licituds que aquesta persona
faci per participar a altres formacions, durant el mateix curs escolar, passaran al final de la llista de sol·licituds.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: la tramitació d’una sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa implica el
següent tractament de dades personals: http://www.formacioinnovacio.cat/documents/ProtDades.pdf.
Avaluació i certificació
Per al reconeixement de la formació serà condició necessària la participació contínua i activa amb assistència
obligatòria del 85% a més de compartir la proposta didàctica.
Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà.
En aquest moment us enviarem un correu electrònic a l’adreça que heu posat a la vostra sol·licitud.
Si heu certificat, podreu veure la formació al vostre portal, apartat Formació dels docents, Activitats internes.
Si no la podeu veure, és que no la teniu certificada.
Us podeu posar en contacte amb el servei organitzador per a qualsevol aclariment.
Disposau d’un termini de 90 dies naturals des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació al
servei organitzador, si s’escau.
Coordinació i informació
Neus Massanet i Rosa Martí
Formadora
Dra. Isabel Paula
És professora titular de Trastorns del neurodesenvolupament de la Universitat de Barcelona (Departament de
Mètodes d’ Investigació i Diagnòstic en Educació) i, actualment, és directora adjunta de l’Institut de Desenvolupament
Professional de la Universitat de Barcelona. És premi Extraordinari de Tesis Doctoral per la Universitat de Barcelona
(1999) i ha rebut la Menció Honorífica en els Premis Nacionals a la Recerca Educativa del Ministerio de Educación y
Ciencia (2004). Des de fa 18 anys és directora del Diploma de Postgrau: “Autismo: Diagnóstico e Intervención” de la
UB. És autora de múltiples artícles científics, capítols de llibre i llibres de referència en l’àmbit de l’autisme. Els seus
darrers llibres configuren una trilogia publicada amb Alianza Editorial: “La ansiedad en el autismo. Comprenderla y
tratarla ” (2015); “La autolesión en el autismo. ¿Búsqueda del dolor o liberación del mismo?” (2018); i, recentment, ha
completat la trilogia per Alianza Editorial amb el seu nou llibre “El trauma complejo en el autismo. La urgencia de una
intervención sensible”.